Paulo Coelho

Stories & Reflections

Druhá kapitola

Author: Paulo Coelho

Andrea McCain, 32 let, divadelní­ herečka

“žNikdo nemůže s nikí½m manipulovat. V každém vztahu obÄ› strany vÄ›dí­, co dÄ›lají­, i když si pak jedna z nich začne stěžovat, že ji ta druhá využila.”

Tak to Å™í­kala Athéna – dÄ›lala vÅ¡ak praví½ opak, protože ona mÄ› využí­vala a manipulovala se mnou bez ohledu na moje city. Celá záležitost je jeÅ¡tÄ› vážnÄ›jÅ¡í­, hovoÅ™í­me-li o magii; byla koneckonců mou učitelkou, pověřenou pÅ™edat posvátná mystéria, probudit neznámou sí­lu, která je v nás vÅ¡ech. Když se odváží­me na toto neznámé moÅ™e, důvěřujeme slepÄ› tÄ›m, kdo nás vedou – věří­me totiž, že vÄ›dí­ ví­c než my.

Já vÅ¡ak tvrdí­m: nevÄ›dí­. Ani Athéna, ani Edda, ani lidé, jež jsem jejich prostÅ™ednictví­m poznala. Athéna mi Å™í­kala, že se uÄí­ vyučování­m, a pÅ™estože jsem tomu zpočátku nechtÄ›la věřit, pozdÄ›ji jsem si ověřila, že to může bí½t pravda, a nakonec jsem zjistila, že je to jeden z mnoha její­ch způsobů, jimiž nás vždy pÅ™imÄ›la, abychom v nestÅ™eženém okamžiku podlehli její­mu kouzlu.

Lidé, kteÅ™í­ se vÄ›nují­ duchovní­mu hledání­, nemyslí­: chtÄ›jí­ ví½sledky. ChtÄ›jí­ se cí­tit mocní­, vzdálení­ bezejmenní½m masám. ChtÄ›jí­ bí½t mimoÅ™ádní­. Athéna si zahrávala s cizí­mi city dÄ›siví½m způsobem.

Myslí­m, že kdysi v minulosti hluboce obdivovala svatou Terezii z Lisieux. Katolické náboženství­ mÄ› nezají­má, ale slyÅ¡ela jsem, že Terezie mÄ›la jakési mystické i fyzické spojení­ s Bohem. Athéna se jednou zmí­nila, že by chtÄ›la mí­t podobní½ osud jako Terezie: mÄ›la tedy vstoupit do kláÅ¡tera a zasvÄ›tit život rozjí­mání­ nebo službÄ› chudí½m. Bylo by to pro svÄ›t mnohem užitečnÄ›jÅ¡í­ a nebylo by to tak nebezpečné, jako když se hudbou a rituály vedou lidé k určité intoxikaci, pÅ™i ní­Å¾ mohou vejí­t ve styk nejen s tí­m lepÅ¡í­m, ale i s tí­m horÅ¡í­m v sobÄ› samí½ch.

Já jsem za ní­ Å¡la, když jsem pátrala po smyslu svého života – i když jsem to pÅ™i naÅ¡em první­m setkání­ zastí­rala. MÄ›la jsem si hned ze začátku vÅ¡imnout, že tohle Athénu moc nezají­má: chtÄ›la ží­t, tančit, milovat, cestovat, shromažďovat kolem sebe lidi, aby ukázala, jak je moudrá, aby pÅ™edvádÄ›la své schopnosti, provokovala sousedy, zneuží­vala vÅ¡eho, co je v nás nejobyčejnÄ›jÅ¡í­ho – pÅ™estože se svému hledání­ snažila dodat duchovní­ho lesku.

Pokaždé, když jsme se seÅ¡ly, aÅ¥ k nÄ›jakí½m magickí½m obÅ™adům, nebo abychom si zaÅ¡ly nÄ›kam do hospody, jsem cí­tila její­ moc. Projevovala se tak silnÄ›, že byla takÅ™ka hmatatelná. NejdÅ™í­v mÄ› to fascinovalo, chtÄ›la jsem bí½t jako ona. Jednou vÅ¡ak začala v hospodÄ› vykládat o “žTÅ™etí­m rituálu”, kterí½ zahrnuje sexualitu. UdÄ›lala to pÅ™ed mí½m pÅ™í­telem pod záminkou, že mÄ› učí­. Podle mÄ› vÅ¡ak chtÄ›la svést muže, kterého jsem milovala.

A nakonec se jí­ to samozÅ™ejmÄ› podaÅ™ilo.

Nemá se mluvit Å¡patnÄ› o lidech, kteÅ™í­ z tohoto života pÅ™eÅ¡li do astrální­ho plánu. Athéna se nebude muset zodpoví­dat mnÄ›, ale tÄ›m silám, kterí½ch využila k vlastní­mu prospÄ›chu, mí­sto aby je soustÅ™edila k dobru lidstva a k svému duchovní­mu pozdvižení­.

A nejhorÅ¡í­ je, že vÅ¡echno, co jsme společnÄ› začaly, mohlo vyjí­t, nebí½t její­ho sklonu k exhibicionismu. Stačilo jednat diskrétnÄ›ji, a dnes bychom společnÄ› plnily poslání­, jež nám bylo svěřeno. Ona se vÅ¡ak nedokázala ovládnout, myslela, že má vždycky pravdu a že pÅ™ekoná vÅ¡echny pÅ™ekážky pouhou schopností­ svádÄ›t.

Jak to dopadlo? Zůstala jsem sama. A práce už nemohu nechat v polovinÄ› – budu muset jí­t až do konce, ačkoli se nÄ›kdy cí­tí­m slabá a skoro vždy sklí­Äená.

NepÅ™ekvapuje mÄ›, že její­ Å¾ivot skončil takhle: ustavičnÄ› si zahrávala s nebezpečí­m. Ří­ká se, že extroverti jsou neÅ¡Å¥astnÄ›jÅ¡í­ než introverti a že si to musejí­ kompenzovat tí­m, že sami sobÄ› dokazují­, jak jsou spokojení­, veselí­ a plni života; aspoň v její­m pÅ™í­padÄ› je tenhle postÅ™eh naprosto správní½.

Athéna si uvÄ›domovala své charisma a působila utrpení­ vÅ¡em, kdo ji milovali.

I mnÄ›.

PÅ™í­Å¡tí­ kapitola bude on-line: 03.03.07

Drazí­ ÄtenáÅ™i, protože nehovoÅ™í­m VaÅ¡í­m jazykem, požádal jsem nakladatelství­ o pÅ™eklad komentářů a postÅ™ehů, které mi zde zanecháte. VaÅ¡e názory na mou novou knihu jsou pro mne velice důležité.

S láskou
Paulo Coelho

Subscribe to Blog

Join 17K other subscribers

Stories & Reflections

Social

Paulo Coelho Foundation

Gifts, keepsakes and other souvenirs

Souvenirs