Paulo Coelho

Stories & Reflections

ÄŒtvrtá kapitola

Author: Paulo Coelho

Lella Zainab, 64 let, numeroložka

Athéna? Zají­mavé jméno! Podí­vejme se na to…, její­ nejvyÅ¡Å¡í­ Äí­slo je devÄ›t. Optimistická, společenská, vyční­vají­cí­ z davu. Lidé u ní­ mají­ vyhledávat pochopení­, soucit, Å¡lechetnost, a právÄ› proto ona sama musí­ bí½t velice opatrná, protože vzrůstají­cí­ popularita jí­ může stoupnout do hlavy, až nakonec ztratí­ ví­c, než zí­skala. Také by si mÄ›la dávat pozor na jazyk, protože ráda mluví­ ví­c, než káže zdraví½ rozum.

Nyní­ k její­mu nejnižší­mu čí­slu: jedenáct. Myslí­m, že touÅ¾í­ po nÄ›jakém vůdčí­m postavení­. Zájem o mystická témata; jejich prostÅ™ednictví­m se snaÅ¾í­ nalézt harmonii pro vÅ¡echny kolem.
To je vÅ¡ak v pÅ™í­mém rozporu s čí­slem devÄ›t, totiž součtem dne, mÄ›sí­ce a roku její­ho narození­ zkráceném na jedinou čí­slici: vždy bude podléhat závisti, smutku, introverzi a rozhodnutí­m, jež pramení­ z temperamentu. Pozor na tyto negativní­ vibrace: pÅ™í­liÅ¡ná ctižádost, netolerance, zneuží­vání­ moci, ví½stÅ™ednost.

Navrhuji, aby se vzhledem k tomuto konfliktu vÄ›novala něčemu, co nepÅ™edpokládá emocionální­ styk s lidmi, jako napÅ™í­klad práci v oblasti informatiky nebo inžení½rství­.

Že je mrtvá? Promiňte. A co vlastnÄ› dÄ›lala?

Co vlastnÄ› Athéna dÄ›lala? Athéna dÄ›lala ode vÅ¡eho trochu, ale kdybych mÄ›l její­ Å¾ivot shrnout, Å™ekl bych: kněžku, jež rozumÄ›la silám pÅ™í­rody. Lépe Å™ečeno, byla nÄ›kí½m, kdo prostÄ› proto, že nemohl v životÄ› pÅ™í­liÅ¡ ztratit nebo očekávat, riskoval ví­c, než je obvyklé, a nakonec se zmÄ›nil v ty sí­ly, o nichž se domní­val, že je ovládá.

Byla zamÄ›stnána v supermarketu, v bance, prodávala pozemky a v žádném z tÄ›chto mí­st neopomnÄ›la projevit kněžku, kterou v sobÄ› mÄ›la. Žil jsem s ní­ osm let a tohle jí­ dluží­m: musí­m uvést na pravou mí­ru její­ povÄ›st, její­ identitu.

NejtÄ›Å¾Å¡í­ pÅ™i shromažďování­ tÄ›chto ví½povÄ›dí­ bylo pÅ™esvÄ›dčit druhé, aby mi dovolili použí­t jejich skutečná jména. Jedni Å™í­kali, že do takového pÅ™í­bÄ›hu nechtÄ›jí­ bí½t zapleteni, jiní­ se snažili skrí½vat své názory a pocity. VysvÄ›tloval jsem, že mí½m skuteční½m zámÄ›rem je docí­lit, aby ji vÅ¡ichni zúčastnÄ›ní­ lépe pochopili, a že anonymní­m ví½povÄ›dí­m by nikdo nevěřil.
Jelikož každí½ z dotázaní½ch si myslel, že zná jedinou a definitivní­ verzi kterékoli sebeménÄ› důležité události, nakonec souhlasili. BÄ›hem natáčení­ jsem zjistil, že nic nelze brát absolutnÄ›, vÅ¡echno závisí­ na chápání­ jedince. A nejlepÅ¡í­ způsob, jak se dozvÄ›dÄ›t, kdo jsme, bí½vá snažit se zjistit, jak nás vidí­ druzí­.

Tí­m nechci Å™í­ct, že udÄ›láme, co se od nás čeká; pÅ™inejmenÅ¡í­m si vÅ¡ak lépe porozumí­me. Tí­mhle jsem byl povinen AthénÄ›.

Oživit celí½ její­ pÅ™í­bÄ›h. Sepsat její­ mí½tus.

PÅ™í­Å¡tí­ kapitola bude on-line: 09.03.07

Drazí­ ÄtenáÅ™i, protože nehovoÅ™í­m VaÅ¡í­m jazykem, požádal jsem nakladatelství­ o pÅ™eklad komentářů a postÅ™ehů, které mi zde zanecháte. VaÅ¡e názory na mou novou knihu jsou pro mne velice důležité.

S láskou
Paulo Coelho

Subscribe to Blog

Join 17K other subscribers

Stories & Reflections

Social

Paulo Coelho Foundation

Gifts, keepsakes and other souvenirs

Souvenirs